Na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej: RODO, HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. prosi o wypełnienie formularza dostępnego w linku poniżej oraz wyrażenie odpowiednich zgód, które umożliwią nam kontakt z Państwem.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym dokumencie, przez HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. oraz „HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIUSZ DOBROŃ” Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie i WEGA Arkadiusz Dobroń Sp. J. z siedzibą w Lesznie dla celów handlowych i marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), oraz używania dla tych celów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489). Zostałem także poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nadto, zostałem/am poinformowany/a, że do przetwarzania danych osobowych, których dotyczy niniejsze oświadczenie, ma zastosowanie informacja określona powyżej w pkt. 1 i 2 oraz 5-8, zaś podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Jednocześnie mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie Pani/Pana danymi osobowymi uprzejmie informujemy co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowska 4a (dalej: ADO).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji bieżącej współpracy polegającej na zawieraniu i wykonaniu umów pomiędzy HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. i KONTRAHENTEM (dalej: Umów), w tym do sporządzania ofert, prowadzenia negocjacji i wysyłania korespondencji z tym związanej, jak również w celu prowadzenia bazy potencjalnych KONTRAHENTÓW ADO, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela KONTRAHENTA, i nawiązywania współpracy z tymi KONTRAHENTAMI w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 2 w tym skreślenie KONTRAHENTA z bazy kontrahentów.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 8. Odbiorcami Pani/Pan danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, kurierskie lub pocztowe, mogą również być doradcy prawni i ekonomiczni ADO, a także audytorzy oraz „HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIUSZ DOBROŃ” Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie i WEGA Arkadiusz Dobroń Sp. J. z siedzibą w Lesznie, jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych powyżej w pkt 2.
 9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu danego KONTRAHENTA z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów, nie krócej jednak niż przez cały okres obowiązywania Umów (o których mowa w pkt 2), obowiązywania udzielonej gwarancji jakości oraz przez okres 10 lat po ich rozwiązaniu/wygaśnięciu.
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Powołaliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail iod@hydro-partner.pl